Skip navigation.
Home

About / O nás

Vize služby Michala a Martiny Kočerových 

V Přísloví 29:18 čteme: „Není-li vidění, pustne lid…“ Pustí-li se člověk do práce, musí mít před sebou nějaký cíl, jinak neví, kam jeho snažení směřuje a dříve či později jej omrzí. Jen ten, kdo má vizi pro svou službu, dokáže překonávat těžkosti, radovat se z toho, co se mu povedlo a jít stále vpřed. Ten, kdo poznal Boží vizi pro svou službu objevil, kým je a pro co byl Bohem stvořen a povolán na tento svět. Má-li pak více lidí stejnou vizi, mají pojítko, které je spojuje na cestě k jejímu naplnění.

Historie:
Počátky naší služby jsou už v roce 1987, když jsme ještě Boha neznali. Přesto se Boží povolání v našem životě projevovalo a neustále nás to táhlo k práci s dětmi a mladými lidmi. Nejprve to bylo v rámci instruktorského klubu „Dřepýš“, kde jsme se zpočátku my sami připravovali na vedení a posléze jsme vyučovali další instruktory. V té době jsme také vedli dětský pionýrský oddíl, s nímž jsme po listopadu 1989 přešli do Junáka. Když jsme se v 90. létech setkali s Ježíšem, začali jsme chodit do Církve bratrské, kde jsme pravidelně navštěvovali setkání mládeže. Postupem času se Michal zapojil do vedení dětské služby a pak mládeže. Zlomovým pro nás i naši službu byl rok 2000 a evangelizační kampaň pro mládež Jesus House. Šlo o týdenní satelitní evangelizaci, ke které jsme pomáhali připravit průvodní program ve stanu postaveném na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích. V té době jsme již spolupracovali s Křesťanskou misijní organizací Operace Mobilizace-ČR (od roku 1991 jsme zahraničním misionářům pomáhali s překlady, korekcemi textu, zajišťaváním pouličních evangelizací). V této organizaci jsme pak byli i zaměstnáni jako misionáři. Michal měl na starosti IT servis, nejdříve jen pro OM-ČR, postupně pro OM ve Střední Evropě. Mojí (Martiny) zodpovědností bylo vedení účetnictví a personální agenda (mzdy, hlášení na cizinecké policii, vyřizování pracovních povolení atd.), postupně jsem převzala dohled nad hospodařením. Při Jesus House mi Bůh dal jasně vidět, co jsem do té doby v sobě měla, ale nikdy nepojmenovala: Boží povolání pro můj život je služba mládeži. Během následujících měsíců mi bylo vedoucím OM-ČR nabídnuto zúčastnit se mezinárodní konference pro křesťanské náctileté TeenStreet, která se konala v Německu. Nabídku jsem přijala a celý týden jsem sloužila jako pastorační pracovník pro české náctileté a jejich vedoucí. Měla jsem obrovský strach, jestli to zvládnu, nikdy před tím mi nikdo nesvěřil tak velkou a duchovně závažnou službu, ale bylo to úžasné. Konečně jsem stála tam, kde jsem měla být a pro co jsem byla Bohem stvořená, obrovsky mě to povzbudilo jak do služby mládeži, tak do rozvoje vztahu s Bohem. Když jsme jeli na stejnou konferenci o rok později, už jsme jeli s Michalem oba a převzali jsme zodpovědnost za organizování celé české skupiny (cca 50 lidí) a pak následně každý rok až do roku 2005, kdy jsme pořádali TeenStreet Česká republika v Českých Budějovicích. Na konferenci TeenStreet navazovala vždy čtrnácti denní evangelizační kampaň nazvaná Teens in Mission (TiM), kdy přijelo několik týmů náctiletých ze zahraničí se svými vedoucími a připojili se v několika českých městech k místní církvi. Na nás bylo najít tyto místní sbory, domluvit a zajistit vše potřebné tak, aby kampaň mohla poroběhnout. Na jaře roku 2002 jsme přešli do církve Cesta života a o rok později jsme začali práci s mládeží v této církvi. Konferenci TeenStreet Česká republika jsme pak uskutečnili ještě v roce 2006 a oba ročníky této konference náš realizační tým tvořili nejen dospěláci z naší církve, ale také mládež a měli tak možnost hostit mladé křesťany z asi 13 zemí světa. Bylo nádherné prožívat, jak se Boží sny realizují. Mezi tím se rozjel projekt Exit316, což byla televizní série křesťanského pořadu pro mladé lidi. Pomáhali jsme s rozjezdem a motivačními kampaněmi jejichž cílem bylo povzbudit mladé křesťany, aby uchopili toto vysílání jako nástroj pro oslovení svých spolužáků, kamarádů. Na několika místech v naší republice do dnes fungují Exit-kluby. Ještě se musím vrátit zpět do roku 2000, kdy se v Praze konala první mezinárodní konference Kurzů Alfa, kam jsem byla za OM-ČR vyslána a následně v roce 2001 jsme spolu s Michalem a Karlem Zolarem uskutečnili historicky první Kurzy Alfa v Českých Budějovicích, které byli mezidenominační a opakovali se i v roce 2002. V roce 2003 se z těchto mezidenominačních Kurzů Alfa vytvořilo několik kurzů v jednotlivých denominacích, některé pokračují až do teď. V roce 2003 k nám Bůh mluvil a dal nám vizi pro pořádání křesťanské konference mládeže a v roce 2008 se konal v Brně první ročník a od té doby každý rok. Bůh sní své sny o nás a když začneme snít spolu s ním, není žádné překážky, která by mohla zastavit jejich realizaci. Chce to jen odvahu snít Boží sny a chodit po vodě, když Bůh říká: „Pojď.“ V roce 2006 jsme se zúčastnili kurzu pro služebníky mládeži nazvaného Imagination. Kromě toho, že jsme měli příležitost žít tři měsíce v malém americkém městečku, trénovali jsme se v umění rétoriky, komunikace, moderování, přípravy programu a dalších dovednostech potřebných pro naši službu. Jednou týdně jsme měli praxi na americké základní škole, jednou na střední škole a téměř veškerý volný čas jsme byli s místními náctiletými. Zapojili jsme se do místní církve, studovali Bibli, učili se tvořit studijní materiály. Byl to nádherný čas, někdy náročný, ale z toho, co jsme získali, čerpáme do teď. V roce 2008 se uskutečnil první ročník Open air music art festivalu X-Ray. Na jeho přípravě jsme se podíleli s celou řadou služebníků mládeži v ČR a byla to úžasná spolupráce. Naším cílem bylo vytvořit takové prostředí, kde by mladí křesťané nežili odděleně od ostatního světa v jakémsi bezpečném ghettu, ale byli v průběhu 4 dnů 24 hodin denně pohromadě a nesli tedy Ježíše živého ve svých životech. Ten by pak měl možnost dotýkat se těch, kteří jej zatím neznají. Kristus by nebyl jen povídáním, ale životem v běžných denních situacích. Žel další ročníky festivalu se už nepodařilo realizovat. Snem, na jehož realizaci teď pracujeme, je uspořádání seminářů a vyučovaní pro služebníky mládeži, Youth Leadership Campu. První ročník by se měl konat v roce 2016.
 
 
 
Boží povolání směřuje v našem životě do tří oblastí:
  • služba mládeži a mladým lidem
  • budování vedoucích pro službu mládeži
  • budování služby mládeži v našem národě

Vizí pro naši službu je: Uvolnit každého mladého člověka v našem národě pro službu lidem a společnosti (v prostředí, ve kterém žije) skrze poznání Boha a sebe sama. 
 
Tato vize se realizuje v pomoci mladým lidem objevit, kým jsou a rozvinout, co do nich bylo Bohem vloženo, bez ohledu na to, zda již přijali Ježíše Krista svým Pánem, anebo ne. Jsme totiž přesvědčeni, že každý člověk byl stvořen Bohem a jím také pro něco povolán. Nedílnou součástí naší vize je umožnit mladým lidem setkat se osobně s Ježíšem, dozvědět se o jeho oběti, kterou za ně vykonal a doprovázet je k jejímu osobnímu přijetí. V neposlední řadě pak zahrnuje doprovázení v budování hlubokého osobního přátelství s Ježíšem, které povede k životu v úzkém napojení na Ducha svatého, poznání Boha a nesení Krista do svého světa.

Naší vizí je podílet se na vytváření sítě mladých lidí, kteří žijí s Kristem na 100% tak, aby si mohli být navzájem povzbuzením, oporou a pomocí. Do naší vize patří také vytváření zázemí pro ty mladé lidi, kteří vstupují do služby tak, jak je Bůh povolává a taktéž pro ty, kteří s mládeží pracují, nebo se na tuto službu připravují.

Prakticky se naše vize naplňuje:
- rozvojem vztahů s mladými lidmi
- pořádáním pravidelných setkání mládeže v rámci naší církve a společných pobytů
- organizováním pravidelných setkání studentů vysoké školy
- spolupořádáním celorepublikové konference mládeže církví Cesta a Slovo života
- vyučováním služebníků mládeže
- dalšími aktivitami dle aktuální situace

Kromě toho jsme zapojeni ve službě v místním sboru církve Cesta života v Č. Budějovicích.

Co je naším civilním zaměstnáním:
  • Michal
    • pracuje jako učitel fyziky a informatiky na gymnáziu

  • Martina
    • pracuje jako odborný asistent na katedře pedagogiky na TF JU